PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE

Od 6 listopada 2009 roku grupa 25 osób brało udział w drugim już kursie przygotowującym do egzaminu na patent stermotorzysty żeglugi śródlądowej. W ramach przeprowadzonych zajęć zaplanowano 120 godzin zajęć teoretycznych obejmujących takie tematy jak: budowa statku, locja śródlądowa, właściwości manewrowe i teoria prowadzenia statku, wyposażenie statku i kadłuba, budownictwo wodne, napędy statków i przepisy prawne oraz 10 godzin zajęć praktycznych, podczas których kursanci mogli nauczyć się podstaw pływania po wodach śródlądowych. W dniu 5 grudnia br. na obiekcie należącym do Wolsztyńskiego Klubu Żeglarskiego odbył się egzamin przed Terenową Komisją Egzaminacyjną, której przewodniczył Jerzy Słomiński - Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy. Do egzaminu przystąpiło 25 kursantów. Egzamin składał się z części teoretycznej, podczas której do rozwiązania był test. Zaliczenie tej części było warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu. Do części praktycznej przystąpiło 25 strażaków i wszyscy pozytywnie zaliczyli te część sprawdzianu. W najbliższym czasie otrzymają patenty stermotorzysty żeglugi śródlądowej.

Kurs  ten przeprowadzono w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Liderem projektu jest Ochotnicza Straż Pożarną w Kębłowie w partnerstwie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie.

 

 


W dniu  24 września na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu opublikowana została lista rankingowa wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzona na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniach 20.04.-17.07.2009 r., w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.5/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wnioski aplikacyjne złożone przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kębłowie w partnerstwie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie znalazły się na 46, 83, 116, 118 i 124 miejscu. Wszystkie 5 projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych ze środków budżetu państwa oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach powyższych projektów realizowane będą następujące kursy i szkolenia dla druhów i funkcjonariuszy strażaków:

1.Projekt pn. „Nowocześni ratownicy w powiecie wolsztyńskim, kościańskim i grodziskim":

- kurs napełniania butli powietrzem dla 20 strażaków z terenu powiatu wolsztyńskiego, grodziskiego i wolsztyńskiego,

- kurs na patent stermotorzysty żeglugi śródlądowej dla 25 strażaków z terenu powiatu wolsztyńskiego, grodziskiego i kościańskiego,

2.Projekt pn. „Kwalifikowana pierwsza pomoc w Powiecie Wolsztyńskim":

- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej dla 20 strażaków z terenu powiatu wolsztyńskiego,

3.Projekt pn. „Nowe kwalifikacje - bezpieczni ratownicy w powiecie wolsztyńskim, kościańskim i grodziskim":

- kurs konserwatorów sprzętu ochrony dróg oddechowych dla 15 strażaków z terenu powiatu wolsztyńskiego, grodziskiego i kościańskiego,

4.Projekt pn. „Wykwalifikowani ratownicy - pilarze w Powiecie Wolsztyńskim":

- kurs drwali - pilarzy dla 40 strażaków z terenu powiatu wolsztyńskiego,

5.Projekt pn. „Mobilny strażak ochotnik gwarancją bezpieczeństwa":

- kurs prawa jazdy kat. C dla 15 strażaków z jednostek OSP z terenu Gminy Wolsztyn.

Wszystkie projekty realizowane będą w okresie od października br. do kwietnia 2010 r. Informacje o naborach uczestników będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej OSP Kębłowo oraz KP PSP w Wolsztynie, a także poprzez prasę lokalną.

Łączna wysokość pozyskanych środków wynosi 214.660,00 zł. Jest to kolejna wspólna inicjatywa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie i Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie.

 

 

Na przełomie maja i czerwca grupa 45 strażaków z terenu Powiatu Wolsztyńskiego uczestniczyła w kursach organizowanych w ramach realizowanego projektu pn. „Wykwalifikowane kadry ratownicze w Powiecie Wolsztyńskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. Liderem projektu jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie, a partnerem Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie.


W  dniach 22.05 - 14.06.2009 roku grupa 25 strażaków (20 funkcjonariuszy PSP oraz 5 członków OSP) brało udział w kursie przygotowującym do egzaminu na patent stermotorzysty żeglugi śródlądowej. W ramach przeprowadzonych zajęć zaplanowano 120 godzin zajęć teoretycznych obejmujących takie tematy jak: budowa statku, locja śródlądowa, właściwości manewrowe i teoria prowadzenia statku, wyposażenie statku i kadłuba, budownictwo wodne, napędy statków i przepisy prawne oraz 10 godzin zajęć praktycznych, podczas których kursanci mogli nauczyć się podstaw pływania po wodach śródlądowych. W dniu 19 czerwca br. na obiekcie należącym do Wolsztyńskiego Klubu Żeglarskiego odbył się egzamin przed Terenową Komisją Egzaminacyjną, której przewodniczył Jerzy Słomiński - Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy. Do egzaminu przystąpiło 25 kursantów. Egzamin składał się z części teoretycznej, podczas której do rozwiązania był test składający się z 46 pytań. Zaliczenie tej części było warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu. Do części praktycznej przystąpiło 23 strażaków i wszyscy pozytywnie zaliczyli te część sprawdzianu. W najbliższym czasie otrzymają patenty stermotorzysty żeglugi śródlądowej. Osoby, którym się nie powiodło przystąpią do egzaminu poprawkowego.


W dniach 1.06 - 15.06.2009 roku grupa 20 strażaków ( 15 członków OSP i 5 funkcjonariuszy PSP) uczestniczyła w kursie operatorów pił mechanicznych do ścinki drzew zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). Trwający 44 godziny kurs obejmował następujące zagadnienia:  użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, budowa  pił mechanicznych do ścinki  drzew, technologia  robót oraz zajęcia praktyczne. W dniu 17 czerwca br. cała grupa przystąpiła do egzaminu sprawdzającego zdobytą wiedzę. Ocenę pozytywna oraz uprawnienia zawodowe uprawniające do obsługi pilarek otrzymało 17 strażaków. Pozostali będą mogli ubiegać się o uprawnienia podczas egzaminu poprawkowego.


Wszyscy uczestnicy projektu w pierwszej połowie lipca uczestniczyć będą także w warsztatach psychologicznych, podczas których nauczą się radzenia sobie ze stresem (np. podczas działań ratowniczo-gaśniczych).

Jak widać realizacja powyższego projektu znacząco wpłynie na podniesienie wyszkolenia strażaków na terenie naszego powiatu. Miejmy nadzieje, że zdobytej wiedzy strażacy nie będą musieli zbyt często wykorzystywać podczas służby.


W dniach 6 i 7 czerwca 2009 roku grupa 30 strażaków uczestniczyła w szkoleniu uzupełniającym z zakresu ratownictwa medycznego umożliwiającym recertyfikację zdobytych trzy lata wcześniej uprawnień. Przez dwa dni szkolenia strażacy nie tylko pogłębili swoją wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego, ale przede wszystkim odbyli szereg ćwiczeń praktycznych. Grupę kursantów stanowiło 11 funkcjonariuszy PSP i 19 druhów z jednostek OSP z terenu powiatu wolsztyńskiego. Szkolenie było jednym z elementów realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kębłowie w partnerstwie z Komendą Powiatową PSP w Wolsztynie oraz Urzędem Miejskim w Wolsztynie projektu pt. „Wykwalifikowani ratownicy gwarancją bezpieczeństwa na ziemi wolsztyńskiej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W dniu 8 czerwca br. wszyscy uczestnicy kursu przystąpili do egzaminu sprawdzającego zdobyta wiedze. Egzamin z wynikiem pozytywnym zdało 24 strażaków.

Była to już druga grupa 30 strażaków, jaka została przeszkolona w ramach powyższego projektu. W miesiącu wrześniu zaplanowany został także kurs podstawowy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 30 druhów z OSP z terenu powiatu. Ponadto wszyscy uczestnicy kursu mają możliwość korzystania z kursu e-lerningowego z zakresu ratownictwa medycznego oferowanego za pośrednictwem platformy iMedic. Jest to kolejny element potwierdzający pomysłowość i innowacyjność wolsztyńskich strażaków. Możemy śmiało stwierdzić, iż jesteśmy liderami w pozyskiwaniu funduszy UE na realizację ciekawych projektów szkoleniowych dla strażaków jak również w sposobie organizacji kursów.

 


WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

Od miesiąca maja strażacy PSP i OSP uczestniczą w kursach i szkoleniach w ramach realizowanego projektu pn. „Wykwalifikowane kadry ratownicze w Powiecie Wolsztyńskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Ostatnim etapem szkolenia były warsztaty psychologiczne pn. „Stres w życiu codziennym i w pracy strażaka". Warsztaty zostały przeprowadzone w dn. 18 i 19 lipca br. w siedzibie Komendy a uczestnikami byli słuchacze wcześniej przeprowadzonych kursów dla pilarzy i stermotorzystów żeglugi śródlądowej. Tematyka obejmowała zagadnienia związane z rodzajami stresu, czynnikami wywołującymi stres oraz mechanizmami walki ze stresem, rodzaje stresów w służbie strażaka, sposoby walki ze stresem po zdarzeniach traumatycznych. Było ostatnie szkolenie w ramach realizowanego projektu.

 

 


KOLEJNE REALIZOWANE WSPÓLNIE Z OSP KĘBŁOWO PROJEKTY

TUTAJ

TUTAJ


Wydrukuj tekst...
Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

stat4u
Copyright (c) by www.straz.powiatwolsztyn.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak