Materiały pirotechniczne

 


Sprzedaż materiałów pirotechnicznych reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. 2003 Nr 163, poz. 1577) oraz przepisy o ochronie przeciwpożarowej w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Dz.U.2010.109.719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

W przypadku materiałów podlegających koncesjonowaniu warunki sprzedaży reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz. U. 2002 Nr 190, poz. 1589).

 

 

 

Materiały do pobrania:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031631577

 

 


Wydrukuj tekst...
Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

stat4u
Copyright (c) by www.straz.powiatwolsztyn.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak